KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

12345 0773

biuro@esprzedaz.com

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU TESTOWEGO BLIK ONE CLICK - OneClick.Sellingo.pl

 

"Przetestuj metodę płatności BLIK One Click"

 

I. Definicje


1.1. W niniejszym Regulaminie terminom wymienionym poniżej nadaje się następujące znaczenie:

a) Organizator - Organizatorem testu płatności jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wilanowska 39A, 05-075 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com (dalej jako: „Organizator”).

b) Uczestnik - Test metody płatności BLIK One Click kierowany jest do pełnoletnich konsumentów oraz przedsiębiorców, którzy chcą przetestować tę nowoczesną metodę płatności. Osoba, która spełnia określone w niniejszym regulaminie warunki:
- Zgadza się na dokonanie transakcji za pośrednictwem BLIK One Click w sklepie oneclick.sellingo.pl, po czym kwota transakcji zostanie niezwłocznie zwrócona Uczestnikowi;
- Posiada telefon z zainstalowaną aplikacją pozwalającą na dokonanie płatności metodą BLIK One Click.

c) sklep Sellingo, usługa Sellingo.pl - internetowy sklep abonamentowy w oprogramowaniu Sellingo, który można założyć/zarejestroawć się na stronie https://sellingo.pl
 
d) BLIK One Click - nowoczesna metoda płatności online pozwalająca na wykonanie płatności w sklepie internetowym dzięki przepisaniu kodu z aplikacji mobilnej, a następnie zapamiętanie sklepu jako zaufany i dokonanie ponownej płatności już bez potrzeby przepisania kodu.


II. Postanowienia ogólne


2.1. Niniejszy Regulamin określa reguły i czas trwania testu.

2.2. Sklep Sellingo znajdujący się pod adresem oneclick.sellingo.pl powstał z przeznaczeniem udostępnienia możliwości przetestowania płatności za pomocą BLIK One Click.
Uczestnik, aby przetestować tę płatność, może:
a) Przejść przez faktyczną ścieżkę zakupów w sklepie internetowym, wybierając dowolne produkty w dowolnej liczbie.
b) Przejść do koszyka, aby następnie podać dane odbiorcy zamówienia - poza adresem e-mail mogą to być fikcyjne dane, zamówienia nie zostaną zrealizowane ze względu na to, że sklep oneclick.sellingo.pl służy jedynie do przetestowanie metody płatności BLIK.
c) Wybrać metodę płatności i dostawy.
d) Dokonać faktycznej płatności w celu przetestowania działania usługi BLIK One Click.
e) Płatność zostanie niezwłocznie zwrócona bez pobierania żadnej dodatkowej opłaty przez Organizatora.

III. Dostępność sklepu testowego


3.1. Niniejszy Test dostępny jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Test trwa od 06.04.2017 do 1.04.2018 roku, do godziny 23:59.

3.3. Niniejszy Test skierowany jest do Uczestników opisanych w Definicjach niniejszego regulaminu. patrz. I. pkt 1.1. b

IV. Udział w Teście


4.1. Dokonanie płatności testowej następuje poprzez rejestrację i opłacenie przez Uczestnika dowolnego zamówienia skomponowanego z dowolnych produktów, w dowolnej liczbie w trakcie trwania testu na stronie oneclick.sellingo.pl.

V. Dane osobowe


5.1. Organizatorem testu jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wilanowska 39A, 05-075 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com.

5.2. Administratorem danych osobowych wykorzystanych na potrzeby niniejszego testu jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wilanowska 39A, 05-075 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com. Dane osobowe w zakresie: telefon kontaktowy, adres e-mail będą przetwarzane przez Organizatora Promocji samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celach marketingowych. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, poprawiania jak i prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania z zastrzeżeniem, iż zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Organizatora uniemożliwia uczestnictwo w niniejszej Promocji.

VI. Postanowienia końcowe


6.1. Uczestnik dokonujący zamówienia oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa. Uczestnik zdaje sobie sprawę z tego iż płatność dokonywana jest rzeczywiście lecz jej zwrot nastąpi niezwłocznie.

6.2. Organizator testu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia w niniejszym teście.

6.3. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksy cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 ze zm.).

6.5. Niniejszy test nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2009 r, Nr 201, poz.1540).

6.6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w okresie obowiązywania niniejszego testu oraz 30 dni po jego zakończeniu, do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://oneclick.sellingo.pl/regulamin w sposób umożliwiający użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl